101 sposobów racjonalnego gospodarowania energią w przemyśle napojowym część I – obszar budowlany zakładu

Dr inż. Lech Maryniak

W obecnym czasie podwyżki cen energii elektrycznej ale też i paliw są dla nas ciągłym wyzwaniem. Innym  równie mocnym wyzwaniem staje się dostępność energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych. Park wytwarzania oraz transmisji energii elektrycznej w kraju jest kompletnie przestarzały, co coraz częściej staje się powodem jej dostępności. Wszystkie te fakty maja niebagatelny wpływ na koszty wytwarzania dóbr konsumpcyjnych, w tym tych wytwarzanych przez przemysł spożywczy. Przemysł napojowy w warunkach krajowych, ale też europejskich jak i światowych charakteryzuje się bardzo dużą konkurencyjnością, co skłania do wdrażania innowacji. Na portalu AgroIndustry systematycznie będziemy publikować sposoby racjonalnego gospodarowania energią w przemyśle napojowym opracowane przez dr inż. Lecha Maryniaka. Zapraszamy do zapoznania się z I częścią cyklu.

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad zasadniczo zmieniły się standardy pakowania napojów. W naszej części Europy praktycznie zrezygnowano z używania opakowań zwrotnych na rzecz opakowań jednorazowych. Zmieniły się również formuły napojów. Wszystkie te zmiany miały i mają bardzo duży wpływ na technologie wytwarzania wspomnianych napojów. Dodając do tego powiększenie wolumenu wytwórczego wywołało to większy apatyt na media energetyczne w tym przemyśle.

Mając na uwadze powyższe fakty trzeba podjąć wyzwanie optymalizacji procesów wytwórczych w przemyśle napojowym. Na wstępie należy pokazać gdzie media energetyczne są wykorzystywane i na co należy zwrócić szczególną uwagę, żeby racjonalnie nimi gospodarować. Najważniejsza jednak wydaje się być świadomość potrzeby wprowadzania optymalizacji oraz ich wykorzystania na płaszczyźnie zarządzania operacyjnego, co będzie skutkować wdrażaniem odpowiednio proponowanych projektów.  Autor pracując w przemyśle napojowym w kraju i zagranicą pragnie podzielić się swoimi doświadczeniami z czytelnikami w celu poprawy świadomości wykorzystania energii w przemyśle napojowym, ale i też szeroko rozumianym przemyśle spożywczym. Celem artykułu jest również pokazanie możliwości oszczędzania mediów energetycznych, a w konsekwencji poprawienia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw produkcji spożywczej.

W celu systematyzacji działań wprowadzania racjonalnego gospodarowania mediami energetycznymi w przemyśle napojowym należy podzielić przykładowy zakład produkcyjny na obszary, w których zachodzą główne operacje produkcyjne. Mając ustalony tak podział można dalej dokonać analizy zużyć tych mediów dla poszczególnych instalacji produkcyjnych i wprowadzić plan działań korygujących. Na Rys.1 przedstawiono przepływ surowców, półproduktów, wyrobów gotowych zaczynając od magazynu surowców a kończąc na magazynie wyrobów gotowych. Obszary produkcyjne zostały przedstawione, jako:

 • całkowity obszar zakładu produkcyjnego wraz ze strukturą budowlaną;
 • media produkcyjne i energetyczne – wytwarzanie;
 • ciągi procesowe – wytwarzanie produktu;
 • linie pakujące – pakowanie produktu;
 • magazyny surowców, magazyny wyrobów gotowych – składowanie;
 • oczyszczanie ścieków, segregacja odpadów po produkcyjnych – oczyszczanie, segregowanie

Nawiązując do przedstawionych powyżej obszarów produkcyjnych należy przejść dalej do opisu sposobów racjonalnego gospodarowania mediami energetycznymi w przykładowym zakładzie produkującym napoje. Możliwości wprowadzania zmian poprawy wykorzystania mediów energetycznych w takim zakładzie autor zebrał w sposób tabelaryczny. W tabelach przedstawiono takie informacyjne jak:

 • obszary produkcyjne przykładowego zakładu produkcji napojów, gdzie zmiany wykorzystania mediów energetycznych miałyby następować;
 • zwięzły opis sposobów poprawy wykorzystania mediów energetycznych w procesach produkcyjnych;
 • procentowe oszczędności jaki będą dawać wprowadzone sposoby racjonalnej gospodarki mediami energetycznymi w stosunku do tradycyjnych rozwiązań, bądź nie wprowadzenia zmian;
 • zakresy pieniężne inwestycji scharakteryzowane jako :
  • niski do 50 tysięcy PLN;
  • średni w zakresie od 50 tysięcy do 500 tysięcy PLN;
  • wysoki powyżej 500 tysięcy PLN;
 • zwroty z inwestycji, obliczone w sposób prosty jako stosunek zysków z inwestycji do wartości inwestycji.

Przechodząc szczegółowo do opisów racjonalnego gospodarowania mediami energetycznymi w zakładzie produkcji napojów należy przedstawić następujące obszary:

Zakład produkcyjny – zarządzanie mediami energetycznymi. Racjonalne zarządzanie mediami energetycznymi zaczyna się w tym miejscu. Najczęściej dokonuje się porównania zużyć tych mediów z najlepszymi wynikami osiąganymi w branży. Chcąc dokonać zmian a w efekcie zmniejszenia zużycia mediów energetycznych na jednostkę produkcji, na początek należy wykształcić w zakładzie objętym takim projektem, a szczególnie w jego zarządzie świadomość poszanowania mediów energetycznych jako jednego z najważniejszych priorytetów operacyjnych. Następnie wprowadzając racjonalne gospodarowanie mediami energetycznymi należy systematycznie mierzyć  ich zużycia i dokonywać odpowiednich przedsięwzięć korekcyjnych. Kluczowe jest stawianie sobie ambitnych celów optymalizacji tych zużyć, najczęściej ich redukcji oraz wprowadzania zmian systemowych, ale i też odpowiednich inwestycji. Tak wprowadzony system zadań narzucać będzie praktyczne ciągle doskonalenie (continuous improvement) w danym zakładzie. Będzie także prowadzić zakład do pewnej doskonałości, a co z tym idzie bycia konkurencyjnym w branży. Fot.1 pokazuje budowanie świadomości poszanowania mediów energetycznych w zakładzie na podstawie ciągłej kontroli temperatury w części biurowej zakładu produkcji napojów Tab.2 przedstawia zbiór przykładów racjonalnego zarządzania mediami energetycznymi w obszarze całego zakładu produkcji napojów.

Fot. 1. Systemowe zarządzanie utrzymaniem temperatury na odpowiednim poziomie w części biurowej zakładu produkcji napojów. Zdjęcie wykonane przez autora.

Tab. 1. Przykłady racjonalnego zarządzania mediami energetycznymi w obszarze całego zakładu produkcji napojów. Źródło: Opracowanie własne. [kliknij żeby powiększyć]

Obszar struktury budowlanej zakładu oraz tereny zewnętrzne: hale produkcyjne, magazyny surowców i wyrobów gotowych, inne powierzchnie zakładu. Ten obszar jest bardzo ważny do przeprowadzenia optymalizacji zużycia mediów energetycznych, choć stanowi on strukturę przestrzenną wraz z instalacjami towarzyszącymi przeznaczonymi dla operacji produkcyjnych. Fot.2 przedstawia oświetlenie typu LED, pozwalające oszczędzać do 70% energii elektrycznej w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem świetlówkowym. Dodatkowo zawieszenie oświetlenia jest blisko stanowisk pracy co poprawia wykorzystanie praktyczne oświetlenia na hali produkcyjnej, nie oświetlając całości przestrzeni produkcyjnej. Tab.2 natomiast przedstawi przykłady rozwiązań racjonalnego gospodarowania mediami energetycznym w tym obszarze.

Fot. 2. Oświetlenie na hali produkcyjnej zawieszone na odpowiedniej wysokości, oświetlające jedynie przestrzeń produkcyjną. Zdjęcie wykonane przez autora.

Tab. 2. Przykłady racjonalnego zarządzania mediami energetycznymi oraz rozwiązania techniczne w obszarze struktury budowlanej zakładu produkcji napojów. Źródło: Opracowanie własne.[kliknij żeby powiększyć]

Literatura dostępna w redakcji.