NFOŚiGW – dofinansowania dla ponad 40 ekologicznych projektów

W finansowaniu proekologicznych przedsięwzięć podstawę stanowi spójny system, tworzony przez NFOŚiGW wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przy udziale Banku Ochrony Środowiska, którego Narodowy Fundusz jest większościowym akcjonariuszem. Ofertę finansowego wspierania proekologicznych przedsięwzięć – w myśl hasła „Zainwestujmy razem w środowisko” – NFOŚiGW kieruje do bardzo szerokiego kręgu odbiorców, obecnych i przyszłych beneficjentów,  w tym przedsiębiorstw i spółdzielni zainteresowanych systematyczną poprawą stanu środowiska naturalnego w Polsce.

Poprawa jakości powietrza jest jednym z priorytetów finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do 2020 r. Fundusz wyda 10 mld zł na walkę ze smogiem. Wspieranie projektów i działań, które mają na celu poprawę jakości powietrza jest realizowane z uwzględnieniem założeń przygotowywanej polityki energetycznej Polski. Mając na uwadze te założenia, NFOŚiGW akcentuje szczególnie dofinansowanie inwestycji w zakresie dostaw ciepła systemowego i rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, działania w obszarze efektywności energetycznej oraz działania na rzecz rozwoju elektro-mobilności i odnawialnych źródeł energii. W obszarze OZE stawia na dywersyfikację źródeł energii (np. poprzez klastry) i położenie akcentów na stabilne odnawialne źródła energii – a więc geotermię i małe elektrownie wodne.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020), gdzie Narodowy Fundusz pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” udostępnione będą następujące fundusze:

  • poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej – alokacja 150 mln euro;
  • poddziałanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach – alokacja 150 mln euro;
  • działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – alokacja 337 mln euro (w tym min. 140 mln euro na obszary o ponadnormatywnych poziomach stężenia pyłów PM10);
  • poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji – alokacja 100 mln euro;
  • poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji – alokacja 176 mln euro.

Ponadto NFOŚiGW zaplanował 0,5 mld zł na uzupełnienie dofinasowania UE dla beneficjentów I osi priorytetowej. Dotychczas zawarto 194 umowy na kwotę unijnego dofinasowania 1,3 mld zł przy łącznej wartości projektów 1,9 mld zł.

Z kolei w krajowej ofercie NFOŚiGW znajdują się następujące programy priorytetowe, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza:

  • Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki (E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze) – alokacja 2 mld zł;
  • Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce (Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych) – alokacja 1 mld zł

Pełna listę naborów w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW, a także unijnych działań i poddziałań, dla których Fundusz jest Instytucją Wdrażającą, można prześledzić na stronie: www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,239,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2017.html.