Inwestycje ekologiczne w Mlekovicie

Dorota Szlendak, pełnomocnik zarządu ds zarządzania środowiskowego, SM Mlekovita

Wśród tegorocznych inwestycji najważniejsza to zakończona budowa fabryki proszków mlecznych w centrali Grupy Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem, która jest kluczową inwestycją i największą w historii firmy z dotychczas zrealizowanych. W jej wyniku Mlekovita będzie nie tylko największym producentem proszków mlecznych w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość Fabryki wynosi 300 mln zł, a Ministerstwo Gospodarki zakwalifikowało ją jako inwestycję o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020.

W związku z budową nowego zakładu i pojawieniem się nowego strumienia ścieków powstały także nowe obiekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Nowa część – podczyszczalnia mechaniczna nowego strumienia ścieków mleczarskich składa się z:

 • Flotacji ciśnieniowej do wstępnego podczyszczania ścieków (usunięcie ze ścieków tłuszczów, zawiesin i związanego z tym ChZT), co spowoduje znaczne zmniejszenie obciążenia ładunkiem organicznym istniejących komór napowietrzania.
 • Powstające w procesie fermentacji osady wraz z osadem nadmiernym z procesu osadu czynnego będą kierowane do istniejącej fermentacji osadów – reaktor BIOBULK ®.
 • Osad przefermentowany będzie kierowany jak dotychczas do istniejącej stacji odwadniania osadów.
 • Zwiększona ilość fermentowanego osadu spowoduje zwiększenie wielkości produkcji biogazu stanowiącego odnawialne źródło energii (OZE).

Dzięki przykryciu zbiorników buforowych i zastosowaniu filtrów fotokatalitycznych wyeliminowano uciążliwości zapachowe.

Obecnie Mlekovita realizuje projekt: budowy kotłowni kogeneracyjnej – elektrociepłownia w technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej dla Zakładu w Trzebownisku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Głównym celem projektu jest przyrost wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji.

Główne korzyści z realizacji projektu to:

 • Zapewnienie wysokiej sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej (zastosowanie nowoczesnych urządzeń w elektrociepłowni).
 • Poprawa efektywności wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie poprzez produkcję energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu.
 • Zmniejszenie kosztów produkcji energii cieplnej i elektrycznej.
 • Zwiększenie zabezpieczenia zakładu na wypadek przerw w zasilaniu w energię elektryczną i zmniejszenie przeciążeń linii energetycznych.
 • Zmniejszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 • Redukcja emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń powstających podczas spalania miału węglowego, zmniejszenie śladu węglowego.
 • Zmniejszenie uciążliwości funkcjonowania kotłowni dla lokalnej ludności.

Oprócz tego Mlekovita sukcesywnie eliminuje kotłownie węglowe w poszczególnych zakładach produkcyjnych i zastępuje je kotłowniami gazowymi. W kotłowniach zasilanych paliwem gazowym zastosowano nowoczesne technologie, które zapewniają znacznie wyższą sprawność wytwarzania ciepła. Nowe źródła ciepła przyniosą znaczącą poprawę w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zamianę kotłów węglowych gazowymi przeprowadzono w zakładzie produkcyjnym w Lubawie, w Trzebownisku, w trakcie realizacji w Białej Podlaskiej i Morągu.