Rynek piwa w Polsce – kilka liczb

dr inż. Piotr Szajner

Zakład Badań Rynkowych

IERiGŻ-PIB

Polski rynek piwa jest silnie zglobalizowany i jest to zjawisko typowe dla światowego browarnictwa. W 2016 r. czterdzieści największych koncernów browarniczych wytworzyło 78,7% światowej produkcji, w tym udział czterech największych koncernów w wyniósł 44,4%[1]  W ostatnich latach na polskim rynku powstało bardzo dużo małych browarów, przeważnie o charakterze lokalnym i rzemieślniczym. Dekoncentracja struktury rynku jest korzystna dla konsumentów, gdyż zwiększa konkurencję między producentami i przyczynia się do poszerzenia oferty asortymentowej. Małe browary korzystnie wpływają także na rozwój gospodarczy i społeczny w ujęciu lokalnym, gdyż kultywują i tworzą regionalne tradycje piwowarskie.

Postępujący proces dekoncentracji struktur rynkowych potwierdzają także dane GUS, gdyż małe browary zwiększyły udział w rynku, kosztem dużych przedsiębiorstw. W 1999 r. duże przedsiębiorstwa generowały 93% przychodów ze sprzedaży branży i zatrudniały 86% pracowników. W 2016 r. udziały tych firm w przychodach i zatrudnieniu zmniejszył się odpowiednio do 83%, a w zatrudnieniu do 73%. Równocześnie małe podmioty zwiększyły udział w przychodach ze sprzedaży z 2 do 7%, a w zatrudnieniu z 3 do 10% (tab.1) . Restrukturyzacji branży towarzyszyła intensywna działalność inwestycyjna. W latach 1995-2017 przedsiębiorstwa zainwestowały łącznie ok. 14 mld zł, co przyczyniło się do modernizacji produkcji i poszerzenia oferty asortymentowej. Inwestycje kapitałowe umożliwiły redukcję zatrudnienia z 15,5 do ok. 7,5 tys. osób oraz pięciokrotny wzrost wydajności pracy z 1,1 do 5,7 tys. hl na zatrudnionego.

Wyszczególnienie 1999 2016
Małe

(10-45)*

Średnie

(50-249)*

Duże

(>249)*

Małe

(10-45)*

Średnie

(50-249*)

Duże

(>249)*

%
Liczba firm 36 34 29 51 33 15
Zatrudnienie 3 12 86 10 17 73
Przychody ze sprzedaży 2 5 93 7 10 83

[1] Barth-Haas Group (2017), The Barht Report Hops 2016/2017, http://www.barthhaasgroup.com/images/mediacenter/downloads/pdfs/412/barthbericht20162017en.pdf., , 2017 Nuremberg.