Wzrost spożycia soków w Polsce w 2015 roku – podsumowanie roku Krajowej Unii Producentów Soków

Pod kątem spożycia soków Polska jest wyjątkowa. Tylko u nas oraz w Turcji obserwuje się wzrost spożycia soków, przy jednoczesnym spadku konsumpcji w całej Europie.

Udział Polski w światowym eksporcie zagęszczonego soku jabłkowego jest w miarę stabilny i waha się wokół 13-15%. Polska jest największym w świecie eksporterem i producentem zagęszczonych soków wytwarzanych z owoców jagodowych i wiśni. Natomiast należy pamiętać, że soki z owoców kolorowych są najczęściej jednym z komponentów wyrobów gotowych nadającym im głównie barwę, dlatego niezwykle istotne jest prowadzenie rozważnej polityki cenowej aby nie doprowadzić do zamiany ich innym tańszym surowcem, niekoniecznie kupowanym w Polsce – mówi Barbara Groele, sekretarz generalny Krajowej Unii Producentów Soków.

Wzrostowi produkcji i eksportu zagęszczonego soku jabłkowego nie sprzyja obecna sytuacja gospodarcza oraz duże wahania ceny surowca, zwłaszcza pod koniec sezonu. Przedłużenie wprowadzonego w roku ubiegłym embarga rosyjskiego, brak dywersyfikacji rynków zbytu zagęszczonego soku jabłkowego i NFC jak również rosnąca krajowa i zagraniczna konkurencja powoduje, że zwiększa się konkurowanie o odbiorcę. Dlatego niezmiernie ważne jest aby pozyskiwać nowe rynki, obszary i  możliwości zagospodarowania półproduktów: soków NFC, soków zagęszczonych i przecierów z owoców i warzyw – dodaje.

Stowarzyszenie KUPS włączyło się aktywnie w konsultacje społeczne w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, projektu  ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolnych. Konsultowało również w Ministerstwie Zdrowia projekt Rozporządzenia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach oraz projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Projekt z dnia 5 maja 2015 r.) w sprawie wykazu grup środków spożywczych, w tym napojów, zawierających składniki, których spożycie w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazane.

Soki i musy bez dodatku cukru i soli zostały dopuszczone do sprzedaży w sklepikach szkolnych i serwowania w stołówkach, co potwierdziło nie tylko wysoką ich jakość ale również znalazło uznanie w oczach ekspertów żywieniowych jako produktów naturalnych, bogatych w składniki odżywcze korzystnych do rozwoju dzieci – wyjaśnia Barbara Groele.

KUPS przykładem dla Europejskich organizacji branżowych

Podczas konferencji  organizowanej  przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Soków  – Juice Summit 2015 w której uczestniczyło ponad 500 osób z całego świata związanych z całą branżą sokowniczą, przedstawiciel firmy badawczej Canadean podkreślił dużą aktywność i zasługi działalności Stowarzyszenia KUPS w promocji soków, obok komercyjnych kampanii, co w konsekwencji doprowadziło do 4 % wzrostu ich konsumpcji. Na tle całej Europy wypadamy wyjątkowo ponieważ tylko w Polsce oraz Turcji jest wzrost spożycia soków przy spadku w pozostałych krajach – mówi.

W ramach rocznego projektu 5 porcji warzyw owoców lub soku KUPS już po raz kolejny kontynuował działania promujące spożycie soków i nektarów poprzez lokowania produktów –  owoców, warzyw i soków w  telewizji śniadaniowej, promując Światowy Dzień Soku przypadający na dzień 30 maja oraz włączając się w działania edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców – dietetyków, lekarzy i dziennikarzy poprzez udział ekspertów w konferencjach naukowych, branżowych i technicznych.

Niezwykle ważną inicjatywą było rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących soków opracowanych przy współpracy z uznanymi ekspertami z instytutów naukowych i badawczych („Soki”, „5 porcji owoców i warzyw, w tym jedną porcją szklanka soku” oraz „Jakość handlowa i  znakowanie soków i nektarów – omówienie wybranych zagadnień”) skierowanych do lekarzy, dietetyków, dziennikarzy, czyli najważniejszego gremium opiniotwórczego. Materiały te zostały w tysiącach egzemplarzy przesłane do przedstawicieli powyższych grup i mamy nadzieję, że w ten sposób przyczyniliśmy się do podniesienia świadomości i znajomości kategorii soków – tłumaczy Barbara Groele.

Od stycznia 2015 roku Stowarzyszenie KUPS rozpoczęło realizację kampanii promocyjno – informacyjnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej pt. „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie” promującej całą kategorię soków. Projekt ten jest już czwartym unijnym projektem KUPS dofinansowanym w 80% kosztów netto ze środków UE. Budżet projektu na rzecz promocji kategorii soków i musów opiewa na blisko 5 mln Euro kosztów netto, Kampania realizowana jest na pięciu rynkach: polskim, rumuńskim, czeskim, słowackim i litewskim. Działania obejmują przede wszystkim kampanię ATL (telewizja i internet) – ze szczególnym i innowacyjnym wykorzystaniem technologii mobilnych oraz BTL i PR – dodaje.

Spotkania branżowe KUPS

W minionym roku na stałe do kalendarza KUPS wpisało się zorganizowanie Noworocznego Spotkania Branżowego w styczniu każdego roku kalendarzowego – w roku 2015 w dniu 2 lutego omówiono ocenę kierunku rozwoju branży sokowniczej determinowanej przez programy pomocowe (SAPARD, SPO, PROW) oraz perspektywę dalszego rozwoju branży z wykorzystaniem środków w ramach Programu PROW na lata 2014 – 2020 i innych środków pomocowych – mówi Barbara Groele.

Rozpoczęto cykl spotkań szkoleniowych nt. jakości soków pt. Akademia Sokowa. Pierwsze odbyło się w dniu 16 kwietnia 2015 roku w Warszawie. Spotkanie miało na celu przybliżenie zagadnienia tematyki sokowej producentom soków, m.in. podstawowe wymagania prawne dotyczące jakości handlowej i znakowania soków, a także wiedzę o wartości odżywczej soków owocowych i warzywnych, klarownych, mętnych, przecierowych, pasteryzowanych, niepasteryzowanych, NFC, czy z soku zagęszczonego. Ponadto podczas tych spotkań prelegenci przybliżają technologię produkcji soków oraz zasady Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK). Odbyła się również kolejna już XVIII edycja dorocznego Międzynarodowego Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) pt. „10 lat polskiej branży sokowniczej w UE” w dniach 20-22 maja 2015 roku, w Hotelu Gołębiewskim w Mikołajkach. Najważniejsze spotkanie branży sokowniczej zgromadziło ok. 200 przedstawicieli przemysłu, nauki i mediów, głównie z Polski jak również z takich krajów jak: Austria, Belgia, Francja, Indie, Maroko, Niemcy oraz Turcja. Podsumowano 10 lat w UE, dyskutowano nad wyzwaniami i perspektywami przed jakimi staje branża. Sympozjum objął honorowym patronatem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronatem medialnym objęła m.in. redakcja AgroIndustry – podsumowuje Barbara Groele.