Akcyza od piwa smakowego – jest wyrok sądu

NSA utrzymał w mocy korzystny dla przedsiębiorcy wyrok WSA w Olsztynie w sprawie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego.

Naczelny Sąd Administracyjny, wyrokiem z dnia 20 stycznia 2021 r., utrzymał w mocy korzystny dla przedsiębiorcy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie uchylający decyzję w sprawie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa smakowego. Podzielił tym samym argumentację Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który interweniował w sprawie.

O skutecznej interwencji Rzecznik MŚP informował w czerwcu 2020 r. https://rzecznikmsp.gov.pl/po-skutecznej-interwencji-rzecznika-msp-wsa-w-olsztynie-uchylil-decyzje-w-sprawie-odmowy-zwrotu-nadplaty-w-podatku-akcyzowym-od-piwa-smakowego/

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, wyrokiem z dnia 18 czerwca 2020r., sygn. akt: I SA/OL 18/20, w postępowaniu z udziałem Rzecznika MŚP, uchylił decyzję odmawiającą przedsiębiorcy zwrot nadpłaty od piwa smakowego. W sprawie nie było sporne, że podatek akcyzowy został przez spółkę nadpłacony. Jednak mimo to, zdaniem organów, okoliczność uiszczenia przez spółkę podatku akcyzowego w wysokości wyższej niż należna nie stanowiła nadpłaty w rozumieniu art. 72 § 1 pkt 1 O.p., bo w świetle uchwały pełnej Izby Gospodarczej sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2011 r., I GPS 1/11 (dalej uchwała I GPS 1/11) dla stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym, konieczne było spełnienie dodatkowego warunku w postaci zubożenia podatnika. Zdaniem organów, teza uchwały miała zastosowanie w analizowanej sprawie, a przesłanka z niej wynikająca nie została spełniona. Sąd w Olsztynie nie zgodził się z powyższym stanowiskiem organów oraz podniósł, o co wnosił Rzecznik MŚP, że wskazana teza uchwały I GPS 1/11 nie ma zastosowania w stanie faktycznym, w którym wniosek o stwierdzenie nadpłaty dotyczy podatku akcyzowego od piwa smakowego.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie złożył od tego orzeczenia skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ostatecznie zakończył prowadzony w tej sprawie spór. Sąd ten wyrokiem z dnia 20 stycznia 2021 r., sygn. akt: I GSK 1543/20 oddalił skargę kasacyjną oraz w całości podzielił argumentację wskazaną w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie oraz podnoszoną przez Rzecznika MŚP w odpowiedzi na skargę kasacyjną.