Azotany w wodzie pitnej – analiza ryzyka

Azotany to sole kwasu azotowego (HNO3) które stosuje się jako nawozy azotowe. Zawierają one przyswajalny przez rośliny jon azotanowy NO3-. W glebie powstają w procesie utlenienia jonu amonowego przy udziale chemoautotroficznych bakterii, tzw. nitryfikatorów. Azotany to także środki utleniające, składniki materiałów wybuchowych, klejów, lakierów itp. Wykorzystuje się także jako konserwanty żywności, np. w celu zapobiegania rozwojowi bakterii w produktach mięsnych. Druga strona medalu w odniesieniu do azotanów to działanie uboczne, gdyż są prekursorami toksycznych związków N-nitrozowych.


Żywność i woda pitna to więc główne źródła narażenia człowieka na azotany.

Ze względu na dość szerokie zastosowanie w gospodarce, azotany są obecne w wodach naturalnych, głównie z powodu nadmiernego stosowania nawozów sztucznych. Do skutecznego usuwania azotanów z wody niezbędne są drogie, a więc rzadko stosowane metody, np. odwrócona osmoza.


W organizmie człowieka azotany są redukowane do azotynów, które następnie reagują z aminami i amidami, co w konsekwencji prowadzi do tworzenia w przewodzie pokarmowym związków N-nitrozowych (NOC, ang. N-nitroso compounds). Takie procesy metaboliczne są szczególnie intensywne w czasie leczenia ludzi preparatami blokującymi wydzielanie kwasu solnego. Wzrost wartości pH soku żołądkowego prowadzi do rozwoju mikroflory w świetle redukujacych azotany do azotynów, a następnie N-nitrozoamin. Przyjmowanie witamin C i E może hamować procesy endogennej nitrozacji, ale spożycie mięsa i przewlekłe stany kwasowe żołądkowo-jelitowe lub stany zapalne, mogą z kolei zwiększyć intensywność tego procesu. Azotany są obecnie zaklasyfikowane jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy (grupa 2A) w warunkach powodujących endogenną nitrozację.


Mimo szerokich badań dotyczących występowania azotanów w żywności, niewiele badań dotyczyło ryzyka raka jelita grubego (CRC, ang. colorectal cancer) związanego z obecnością azotanów w wodzie pitnej. Istniejące wyniki badań kontrolnych lub kohortowych są niespójne, zwłaszcza w przypadku poziomów azotanów w wodzie poniżej ustalonego limitu (50 mg/l azotanu jako NO3- w Unii Europejskiej oraz 10 mg/l w Stanach Zjednoczonych).


Badania kliniczne dotyczące ryzyka obecności azotanów w wodzie do picia są nieliczne i często kwestionowane przez ograniczoną zdolność do oszacowania indywidualnego długotrwałego narażenia. Aby zidentyfikować potencjalne skutki przewlekłe, konieczne jest długoterminowe monitorowanie dużej populacji. Badania kontrolne prowadzone w USA wykazały zwiększone ryzyko raka jelita grubego przy podwyższonym poziomie azotanów w wodzie pitnej wśród podatnych grup ludności, tzn. z podwyższoną endogenną nitrozą, przy niskim spożyciu witaminy C i wysokim spożyciu czerwonego mięsa. Również badania kliniczne prowadzone w Hiszpanii i Włoszech wykazały, że im wyższe spożycie azotanów w wodzie pitnej, tym większe ryzyko zachorowania na raka jelita grubego.
Oszacowanie spożycia azotanów w wodzie z domowych kranów jest dość łatwe. Ponadto poziomy azotanów nie zmieniają się istotnie w ramach danego systemu dystrybucji, a sezonowe wahania poziomów azotanów w wodzie pitnej przy dostawach publicznych są niewielkie. Brak jest natomiast wystarczających danych do oceny sezonowej zmienności azotanów w studniach prywatnych. Zawartość azotanów w tego typu studniach może charakteryzować się sezonową zmiennością, gdyż studnie prywatne są zwykle płytsze niż przemysłowe studnie głębinowe. Częstość pobierania próbek wody pitnej w prywatnych studniach jest również znacznie niższa w porównaniu z zaopatrzeniem publicznym. Dlatego badania dotyczące oceny ryzyka CRC powinny uwzględniać także tych, którzy żyją wiele lat korzystając z prywatnego zaopatrzenia w wodę. Kluczowe jest także ustalenie niższych poziomów dla obecności azotanów wodzie pitnej dla obniżenia ryzyka CRC.


W Danii przeprowadzono ostatnio kompleksowe badania z dobrze scharakteryzowanym, długotrwałym narażeniem populacji na azotany. Do badań włączono także użytkowników prywatnych studni, wykorzystano dane populacyjne z rejestrów służby zdrowia, powiązane w czasie i przestrzeni z danymi dotyczącymi jakości wody pitnej. Analizowano tym samym związek między długotrwałym narażeniem na azotany w wodzie pitnej a ryzykiem CRC. Stwierdzono statystycznie istotne zwiększone ryzyko CRC przy poziomie azotanów w wodzie pitnej już na poziomie 4 mg/l, a więc znacznie poniżej obecnie obowiązujących standardów.


Uzyskanie wyniki jednoznacznie sugerują potrzebę podwyższenia wymagań dla wody pitnej, aby odpowiednio chronić społeczeństwo przed przewlekłymi niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi, wynikającymi z obecności azotanów w wodzie do picia. Polska, jako jeden z pierwszych krajów Unii Europejskiej, wprowadziła w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 roku zaostrzone normy na zawartość azotanów w wodach mineralnych wydobywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynoszące do 10 mg/l. Warto podkreślić, że żadna produkowana w Polsce woda mineralna nie przekracza tych limitów.

Bibliografia

  1. Espejo-Herrera N., Gracia-Lavedan E., Boldo E., Aragones N., Perez-Gomez B. i in. Colorectal cancer risk and nitrate exposure through drinking water and diet. Int. J. Cancer, 2016, 139, 334–346.
  2. Schullehner J., Hansen B., Thygesen M., Pedersen C.B., Sigsgaard T. Nitrate in drinking water and colorectal cancer risk: A nationwide population-based cohort study. Int. J. Cancer, 2018, 143, 73–79.
  3. Wallner G., Gościmski A. Endogenne powstawanie N-nitrozoamin w żołądku a długotrwałe leczenie antysekrecyjne. Gastroenterologia Polska, 1999, 6, 6, 421-426.
  4. Ward M.H., Jones R.R. , Brender J.D., de Kok T.M., Weyer P.J. i in. Drinking water nitrate and human health: An updated review. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2018, 15, 1557.

Autorka:

dr hab. inż. Dorota Kręgiel, prof. PŁ
Katedra Biotechnologii Środowiskowej
Politechnika Łódzka