Spomlek z trigeneracją

Zakończyła się realizacja ambitnego projektu inwestycyjnego, którego celem była budowa instalacji skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła/chłodu (trigeneracji) w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło/chłód zakładu na terenie zakładu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Radzyniu Podlaskim.

Projekt zatytułowany „Źródło wysokosprawnej trigeneracji o mocy elektrycznej około 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby zakładu Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek w Radzyniu Podlaskim” w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość całkowita projektu wyniosła 11 244 045,00 złotych, z czego 4 779 618,00 złotych stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spójności. Dzięki wsparciu udało się zrealizować założone cele inwestycyjne zgodnie z założeniami.

Instalacja składa się z kilku kluczowych elementów, w tym wysokosprawnego agregatu kogeneracyjnego, agregatu absorpcyjnego, wieży chłodniczej, zbiornika buforowego oraz stacji transformatorowo-rozdzielczej. Zgodnie z planami, spodziewane efekty końcowe inwestycji są niezwykle obiecujące. Po zakończeniu prac zakład nasz zyska dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o łącznej mocy około 2,126 MW. W rezultacie osiągnięta zostanie wyższa efektywność wykorzystania energii pierwotnej, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia emisyjności w wyniku produkcji wykorzystywanej energii elektrycznej z urządzenia zasilanego gazem ziemnym – mówi Paweł Gaca, prezes SM Spomlek.

Inwestycja ta stanowi wyraźny krok naprzód w kierunku zrównoważonego rozwoju i wydajnego wykorzystania zasobów energetycznych. Zwiększona wydajność produkcji energii elektrycznej i cieplnej pozwoli Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Radzyniu Podlaskim na dalszy rozwój przy minimalnym wpływie na środowisko.