Rozwiązania efektywne energetycznie dla przemysłu spożywczego

Przemysł spożywczy charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na ciepło, energię elektryczną oraz wodę. W związku z tym optymalizowanie zużycia mediów jest koniecznością, która wynika z potrzeby obniżania kosztów i szkodliwych emisji, ale także z oczekiwań konsumentów.

Efektywność energetyczna i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (np. wytwarzanie biogazu w oczyszczaniu beztlenowym, kotły na biomasę, fermentacja substancji organicznych) stanowią odpowiednie rozwiązania potrzebne do redukcji zużycia energii oraz wdrażania optymalnej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa.

Właściwie przeprowadzony audyt produkcji i dystrybucji energii pozwoli zidentyfikować obszary, w których zużywana jest duża ilość energii, natomiast realizacja wybranych przedsięwzięć oraz bieżący nadzór nad procesami pozwolą ją oszczędzić lub odzyskać.

Veolia proponuje dedykowane rozwiązania dla określonych zakładów, obejmujące m.in.:

  • audyt procesów energetycznych oraz działania optymalizujące produkcję i dystrybucję mediów
  • zarządzanie produkcją i dystrybucją mediów oraz eksploatacja instalacji
  • podniesienie efektywności energetycznej (odzysk ciepła, waloryzacja bioodpadów poprzez wykorzystanie ich do produkcji energii)
  • monitoring i dostawa mediów o określonych parametrach w określonym czasie.

Przykładem działań służących oszczędzaniu i optymalizacji zużycia mediów są rozwiązania jakie Veolia Industry Polska zaproponowała OSM Włoszczowa. W pierwszym etapie Veolia zmodernizowała i przejęła w operowanie kotłownię parową, dzięki czemu zoptymalizowano produkcję i dystrybucję pary oraz obniżono zużycie paliwa stałego. W drugim etapie Veolia przeprowadziła modernizację instalacji chłodniczej i przejęła produkcję chłodu, która odbywa się w dwóch typach chillerów: amoniakalnym i freonowym. Rozdzielono dwie instalacje i zastosowano pośredni wymiennik na wypadek awarii, dzięki czemu uzyskano większą sprawność urządzeń.