Kobieta na roli

Dzień kobiet to doskonała okazja do pochylenia się nad sytuacją kobiety w rolnictwie, również polskim. Dotarliśmy do raportu PepsiCo oraz organizacji non-profit CARE.

– W PepsiCo dostrzegamy problem nierównego traktowania kobiet w rolnictwie i mamy nadzieję, że nasza akcja będzie początkiem dyskusji o rozwiązaniu go – powiedział Julian Krzyżanowski z PepsiCo Polska. – Przybliżając historię pani Bożeny, zaprzyjaźnionej z nami rolniczki, nie chcemy tylko koncentrować się na ograniczeniach i wyzwaniach stojących przed polską wsią. Przede wszystkim chcemy podnosić świadomość społeczną oraz zachęcać inne kobiety do wyboru takiej ścieżki zawodowej – dodał Krzyżanowski.

Według ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa, kobiety wykonują prawie połowę całości prac rolnych w krajach rozwijających się i pracują nawet o 13 godzin tygodniowo więcej niż mężczyźni, często bez odpowiedniego przeszkolenia, zasobów, takich jak nasiona czy nawozy, czy nawet praw do uprawianej ziemi. Dobrze udokumentowane są przypadki marginalizowania oraz niezauważania roli kobiet, a w wielu regionach powszechne jest wykluczanie kobiet z procesu podejmowania istotnych dla upraw decyzji. Gdyby kobiety miały dostęp do takiego samego zaplecza, co mężczyźni, uzyskiwane przez nie efekty pracy zwiększyłyby się nawet o 20-30%*, a to mogłoby przyczynić się do eliminacji głodu wśród 100-150 milionów ludzi na całym świecie*.

W Polsce wciąż istnieje duży problem z zauważaniem wkładu kobiet w rozwój sektora rolnego, mimo że kobiety stanowią ponad 40% siły roboczej w rolnictwie** i prowadzą około 30%*** wszystkich gospodarstw. Efekt ich działania to ogromny kapitał społeczny, przyczyniający się także do wymiernych wyników materialnych. Pomimo pełnego zaangażowania w działalność gospodarstw, a także wykonywania często tych samych obowiązków co mężczyźni, polskie rolniczki nadal potrzebują wsparcia instytucjonalnego i finansowego. Pozwoliłoby to zmaksymalizować wydajność ich pracy, a tym samym uzyskiwane przez nie przychody.

Bożena Sierańska z mazowieckiej wsi Żukówka od 25 lat wspólnie z mężem prowadzi uprawę ziemniaków przemysłowych. Mimo obowiązków związanych z prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci, jej zaangażowanie, determinacja oraz przywiązanie do ziemi przyczyniły się do stworzenia dużego przedsiębiorstwa rolnego.
Na wsi często obowiązuje taki podział: twoja rola, moja rola. Mężczyźni najczęściej zajmują się agrotechniką i pracą w polu, podczas gdy kobiety zajmują się pracami polowymi, a dodatkowo dbają o dom i rodzinę. Wiele kobiet poświęca swojemu gospodarstwu tyleż samo czasu, energii i determinacji, co mężczyźni, więc ich rola nie powinna być marginalizowana – powiedziała Bożena Sierańska, polska rolniczka i uczestniczka kampanii. – Dobrze by było, gdyby kobiety miały takie same możliwości i szanse w rolnictwie, co mężczyźni. Widzę, że ten proces już się zaczął i wierzę, że będzie trwał – dodała.

 

O organizacji CARE
Założona w 1945 roku wraz ze stworzeniem Paczki CARE®, CARE jest wiodącą na świecie organizacją zaangażowaną w globalny ruch mający na celu eliminację ubóstwa. Organizacja szczególnie koncentruje się na pomocy kobietom i dziewczętom, aby wyposażone w odpowiednie zasoby znalazły siłę wyciągania swoich rodzin i całych społeczności z biedy.
Dlatego właśnie to kobiety i dziewczęta stanowią trzon działań CARE w ramach lokalnych społeczności. Starania te zmierzają do rozwiązania problemu głodu, zapewnienia wartościowej żywności oraz bezpieczeństwa zapasów żywnościowych dla wszystkich. Dodatkowo CARE dąży do poprawy warunków edukacyjnych i ochrony zdrowia, stworzenia możliwości gospodarczych i odpowiedniego reagowania na nieprzewidziane zdarzenia. CARE prowadzi działalność w 95 krajach, wspierając ponad 56 milionów ludzi na całym świecie.
Więcej informacji o CARE na stronie: http://www.care.org/