Spółdzielnie mleczarskie pod lupą UOKiK

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol uniknęła kary pieniężnej, która wynieść mogła nawet 3 proc. jej rocznego obrotu, gdyż niezwłocznie po zapoznaniu się z zarzutami prezesa UOKiK zaproponowała zmiany umów i praktyk handlowych w kierunku oczekiwanym przez organ. Dokonała również zwrotu na rzecz dostawców kwot, o które wcześniej spółdzielnia obniżyła ceny płacone dostawcom w okresie wypowiedzenia umowy. Dodatkowo rolnicy wkrótce otrzymają od Mlekpolu również odsetki.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol to jeden z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce. Produkty powstają w 13 zakładach przetwórczych. Mlekpol skupuje mleko od ponad 8400 dostawców, którzy są jednocześnie członkami spółdzielni. Współpraca odbywa się na podstawie umów kontraktacyjnych zawieranych w oparciu o przygotowany przez spółdzielnię wzór umowy, na którego treść pojedynczy dostawca zwykle nie ma wpływu.

Prezes UOKiK prowadzi obecnie także postępowanie wobec Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole. Zarzuty dotyczą nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej, w tym możliwości jednostronnej zmiany cennika oraz zobowiązywania dostawców do zwrotu części ceny za dostarczone mleko w przypadku zmiany podmiotu skupującego. Warunki współpracy spółdzielni mleczarskich z dostawcami mleka weryfikowane są przez Prezesa UOKiK również w toku zainicjowanych w ostatnim czasie postępowań wyjaśniających dotyczących praktyk Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich w Głubczycach, Garwolinie i Jarocinie.

Zaprzestanie nieuczciwym praktykom ma polegać na:
• wprowadzeniu nowego wzorca umowy na dostawę mleka oraz cennika, w których zawarte są wszelkie warunki dostaw, np. wymagane parametry jakości mleka, zasady realizacji dostaw, kary umowne,
• obowiązku uzyskania zgody dostawcy na zmianę cennika skupu mleka i wprowadzenie jasnych procedur w tym zakresie,
• rezygnację spółdzielni z możliwości obniżania ceny płaconej dostawcy za mleko wyłącznie z powodu wypowiedzenia umowy,
• zwolnienie producenta z obowiązku dostawy mleka w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych (np. choroby zwierząt, awarii, wprowadzenia administracyjnych ograniczeń przemieszczania się). Przed zmianami tylko spółdzielni przysługiwało prawo do nieodebrania mleka w razie wystąpienia siły wyższej,
• umożliwienie weryfikacji przez dostawców badań jakości mleka wykonywanych przez spółdzielnię w niezależnym od niej laboratorium (ocena jakości ma wpływ na przyjęcie mleka i jego cenę).